ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 560 14 574 628 31 659 159 9 168 143 3 146 29 29 1,519 57 1,576
บริหารธุรกิจ 334 6 340 422 11 433 64 4 68 78 2 80 18 18 916 23 939
ปวส.การจัดการ 48 48 64 64 5 5 117 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 27 36 36 63 63
ปวส.การตลาด 15 15 27 27 2 2 44 44
บธ.บ.การจัดการ 125 6 131 119 11 130 27 27 44 1 45 3 3 318 18 336
บธ.บ.การตลาด 49 49 82 82 17 17 6 6 154 154
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 70 70 94 94 20 4 24 28 1 29 8 8 220 5 225
บัญชี 174 8 182 153 20 173 46 5 51 39 1 40 5 5 417 34 451
ปวส.การบัญชี 29 29 33 33 1 1 63 63
บช.บ.การบัญชี 145 8 153 120 20 140 46 5 51 39 1 40 4 4 354 34 388
ศิลปศาสตร์ 52 52 53 53 49 49 26 26 6 6 186 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 36 36 34 34 30 30 19 19 4 4 123 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 19 19 19 19 7 7 2 2 63 63
รวมทั้งหมด 560 14 574 628 31 659 159 9 168 143 3 146 29 29 1,519 57 1,576