ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 201 1 202 246 246 161 161 128 128 30 1 31 766 2 768
พืชศาสตร์ 7 7 110 110 74 74 48 48 23 23 262 262
ปวส.พืชศาสตร์ 16 16 16 16
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 27 27 34 34 23 23 14 14 104 104
วท.บ.พืชศาสตร์ 65 65 40 40 25 25 9 9 139 139
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 169 169 169 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 134 134 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 122 122 53 53 32 32 3 3 210 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 1 1 10 10
ปวส.ประมง 8 8 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 84 84 36 36 25 25 145 145
วท.บ.ประมง 21 21 17 17 7 7 2 2 47 47
อุตสาหกรรมเกษตร 25 1 26 14 14 34 34 48 48 4 1 5 125 2 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 25 13 13 30 30 39 39 2 2 109 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 9 9 13 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 1 3 3 2 5
รวมทั้งหมด 201 1 202 246 246 161 161 128 128 30 1 31 766 2 768