ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 183 26 209 238 41 279 31 61 92 452 128 580
วิศวกรรมเครื่องกล 59 6 65 92 9 101 17 17 34 168 32 200
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 16 16 2 2 41 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 36 6 42 63 9 72 15 17 32 114 32 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 71 11 82 75 23 98 6 37 43 152 71 223
ปวส.ไฟฟ้า 28 28 18 18 2 2 48 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 43 11 54 57 23 80 4 37 41 104 71 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 53 9 62 71 9 80 8 7 15 132 25 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 14 14 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 37 9 46 57 9 66 8 7 15 102 25 127
รวมทั้งหมด 183 26 209 238 41 279 31 61 92 452 128 580