ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 235 1 236 277 277 141 141 109 109 8 8 770 1 771
พืชศาสตร์ 55 55 67 67 49 49 24 24 2 2 197 197
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 19 19 2 2 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 47 47 48 48 49 49 24 24 168 168
วิทยาศาสตร์ 14 14 15 15 16 16 12 12 57 57
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14 15 15 16 16 12 12 57 57
สัตวศาสตร์และประมง 107 107 114 114 48 48 55 55 3 3 327 327
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 17 17 32 32
ปวส.ประมง 10 10 6 6 1 1 17 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 68 68 58 58 30 30 45 45 2 2 203 203
วท.บ.ประมง 14 14 33 33 18 18 10 10 75 75
อุตสาหกรรมเกษตร 59 1 60 81 81 28 28 18 18 3 3 189 1 190
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 25 25 28 28 1 1 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 6 6 7 7
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 19 19 18 18 14 14 61 61
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 23 28 28 10 10 4 4 2 2 67 67
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 235 1 236 277 277 141 141 109 109 8 8 770 1 771