ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 143 143 146 146 162 162 19 19 14 14 484 484
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 116 116 135 135 143 143 1 1 395 395
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 62 84 84 79 79 225 225
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 28 24 24 33 33 85 85
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 26 27 27 31 31 1 1 85 85
สหวิทยาการ 27 27 11 11 19 19 19 19 13 13 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 13 13 13 13
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 27 11 11 19 19 19 19 76 76
รวมทั้งหมด 143 143 146 146 162 162 19 19 14 14 484 484