ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 510 14 524 575 29 604 149 4 153 69 1 70 8 8 1,311 48 1,359
บริหารธุรกิจ 309 8 317 389 11 400 62 62 26 26 7 7 793 19 812
ปวส.การจัดการ 45 45 60 60 3 3 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 23 31 31 54 54
ปวส.การตลาด 12 12 25 25 37 37
บธ.บ.การจัดการ 118 8 126 114 11 125 27 27 17 17 1 1 277 19 296
บธ.บ.การตลาด 47 47 74 74 16 16 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 64 64 85 85 19 19 9 9 3 3 180 180
บัญชี 159 6 165 136 18 154 40 4 44 37 1 38 372 29 401
ปวส.การบัญชี 27 27 28 28 55 55
บช.บ.การบัญชี 132 6 138 108 18 126 40 4 44 37 1 38 317 29 346
ศิลปศาสตร์ 42 42 50 50 47 47 6 6 1 1 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 27 31 31 29 29 5 5 1 1 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 19 19 18 18 1 1 53 53
รวมทั้งหมด 510 14 524 575 29 604 149 4 153 69 1 70 8 8 1,311 48 1,359