ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 179 179 226 226 145 145 69 69 14 1 15 633 1 634
พืชศาสตร์ 6 6 102 102 67 67 25 25 8 8 208 208
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 24 24 28 28 8 8 6 6 71 71
วท.บ.พืชศาสตร์ 62 62 39 39 17 17 2 2 120 120
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 151 151 151 151
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 27 27 27 27
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 124 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 112 112 49 49 31 31 2 2 194 194
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
ปวส.ประมง 6 6 6 6
วท.บ.สัตวศาสตร์ 79 79 33 33 24 24 136 136
วท.บ.ประมง 18 18 16 16 7 7 2 2 43 43
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 12 12 29 29 13 13 4 1 5 80 1 81
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22 22 11 11 25 25 5 5 2 2 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 8 8 12 12
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 3 3 1 4
รวมทั้งหมด 179 179 226 226 145 145 69 69 14 1 15 633 1 634