ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 170 20 190 228 39 267 18 22 40 416 81 497
วิศวกรรมเครื่องกล 56 4 60 86 7 93 11 14 25 153 25 178
ปวส.ช่างยนต์ 21 21 14 14 1 1 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 4 39 59 7 66 10 14 24 104 25 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 64 9 73 74 23 97 3 5 8 141 37 178
ปวส.ไฟฟ้า 27 27 18 18 2 2 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 9 46 56 23 79 1 5 6 94 37 131
วิศวกรรมอุตสาหการ 50 7 57 68 9 77 4 3 7 122 19 141
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 14 14 28 28
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 36 7 43 54 9 63 4 3 7 94 19 113
รวมทั้งหมด 170 20 190 228 39 267 18 22 40 416 81 497