ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 248 27 275 341 86 427 253 35 288 174 174 11 11 26 26 1,053 148 1,201
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 18 34 34 48 48 9 9 11 11 2 2 122 122
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18 18 11 11 39 39 9 9 11 11 2 2 90 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 108 27 135 160 39 199 80 35 115 56 56 6 6 410 101 511
ปวส.ไฟฟ้า 51 51 1 1 52 52
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 83 27 110 58 39 97 61 35 96 42 42 3 3 247 101 348
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 12 14 14 19 19 14 14 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 37 37 2 2 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 57 57 73 37 110 60 60 66 66 18 18 274 37 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 57 53 37 90 60 60 66 66 18 18 254 37 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 65 65 74 10 84 65 65 43 43 247 10 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 9 22 22 18 18 16 16 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 52 10 62 47 47 27 27 182 10 192
รวมทั้งหมด 248 27 275 341 86 427 253 35 288 174 174 11 11 26 26 1,053 148 1,201