ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 464 38 502 486 44 530 197 3 200 177 1 178 9 9 1,333 86 1,419
บริหารธุรกิจ 256 38 294 273 44 317 83 3 86 81 1 82 6 6 699 86 785
ปวส.การจัดการ 33 33 58 58 91 91
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 46 46 62 62 108 108
บธ.บ.การจัดการ 68 27 95 33 27 60 30 30 30 30 1 1 162 54 216
บธ.บ.การตลาด 31 31 37 37 25 25 30 30 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 78 11 89 83 17 100 28 3 31 21 1 22 5 5 215 32 247
บัญชี 148 148 153 153 67 67 62 62 3 3 433 433
ปวส.การบัญชี 33 33 23 23 2 2 58 58
บช.บ.การบัญชี 115 115 130 130 67 67 62 62 1 1 375 375
ศิลปศาสตร์ 60 60 60 60 47 47 34 34 201 201
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 28 28 15 15 6 6 75 75
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 34 32 32 32 32 28 28 126 126
รวมทั้งหมด 464 38 502 486 44 530 197 3 200 177 1 178 9 9 1,333 86 1,419