ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 2 ปี 3 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 36 36 26 26 62 62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 36 36 26 26 62 62
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 36 36 26 26 62 62
รวมทั้งหมด 36 36 26 26 62 62