ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 234 234 210 210 169 169 135 135 6 6 754 754
บริหารธุรกิจ 124 124 103 103 107 107 117 117 2 2 453 453
บธ.บ.การจัดการ 71 71 54 54 52 52 59 59 1 1 237 237
บธ.บ.การตลาด 20 20 8 8 18 18 19 19 65 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 33 41 41 37 37 39 39 1 1 151 151
บัญชี 92 92 87 87 43 43 9 9 2 2 233 233
บช.บ.การบัญชี 92 92 87 87 43 43 9 9 2 2 233 233
ศิลปศาสตร์ 18 18 20 20 19 19 9 9 2 2 68 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 18 18 20 20 19 19 9 9 2 2 68 68
รวมทั้งหมด 234 234 210 210 169 169 135 135 6 6 754 754