ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 142 142 142 142 82 82 55 55 9 9 430 430
พืชศาสตร์ 16 16 63 63 21 21 20 20 4 4 124 124
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 3 3 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 3 3 3 3 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 57 57 21 21 20 20 1 1 105 105
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 88 88 88 88
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 88 88 88 88
วิทยาศาสตร์ 18 18 28 28 19 19 13 13 2 2 80 80
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14 3 3 17 17
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 18 14 14 13 13 13 13 58 58
สัตวศาสตร์และประมง 9 9 41 41 34 34 14 14 2 2 100 100
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 3 3 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 28 28 22 22 10 10 1 1 65 65
วท.บ.ประมง 6 6 12 12 4 4 22 22
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 4 1 1 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 11 11 10 10 8 8 8 8 1 1 38 38
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 8 8 8 8 8 8 34 34
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 1 1 4 4
รวมทั้งหมด 142 142 142 142 82 82 55 55 9 9 430 430