ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 119 119 79 79 19 19 217 217
วิศวกรรมเครื่องกล 75 75 43 43 6 6 124 124
ปวส.ช่างยนต์ 43 43 16 16 2 2 61 61
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 32 27 27 4 4 63 63
วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 31 31 6 6 73 73
ปวส.ไฟฟ้า 20 20 15 15 1 1 36 36
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 16 16 16 5 5 37 37
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 8 5 5 7 7 20 20
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 8 5 5 7 7 20 20
รวมทั้งหมด 119 119 79 79 19 19 217 217