ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 160 160 199 199 47 47 42 42 3 3 451 451
บริหารธุรกิจ 154 154 182 182 34 34 28 28 3 3 401 401
ปวส.การจัดการ 29 29 33 33 3 3 65 65
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 27 27 47 47
บธ.บ.การจัดการ 54 54 62 62 34 34 28 28 178 178
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 51 51 60 60 111 111
ศิลปศาสตร์ 6 6 17 17 13 13 14 14 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 17 17 13 13 14 14 50 50
รวมทั้งหมด 160 160 199 199 47 47 42 42 3 3 451 451