ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 851 455 1,306 906 615 1,521 561 536 1,097 419 385 804 31 32 63 2,768 2,023 4,791
บริหารธุรกิจ 523 315 838 585 400 985 334 346 680 271 296 567 19 15 34 1,732 1,372 3,104
ปวส.การจัดการ 33 33 1 1 34 34
ปวส.การตลาด 30 30 28 28 4 4 62 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 48 48 74 74 49 49 59 59 230 230
บธ.บ.การจัดการ 125 65 190 164 139 303 82 118 200 80 62 142 2 5 7 453 389 842
บธ.บ.การตลาด 136 128 264 116 118 234 55 95 150 29 100 129 5 5 10 341 446 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 31 98 73 89 162 59 64 123 33 87 120 232 271 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 117 91 208 97 54 151 89 69 158 70 47 117 7 5 12 380 266 646
บัญชี 216 81 297 221 143 364 126 133 259 101 60 161 9 17 26 673 434 1,107
ปวส.การบัญชี 35 35 72 72 4 4 111 111
บช.บ.การบัญชี 181 81 262 149 143 292 126 133 259 101 60 161 5 17 22 562 434 996
ศิลปศาสตร์ 112 59 171 100 72 172 101 57 158 47 29 76 3 3 363 217 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 82 32 114 75 37 112 60 57 117 47 29 76 3 3 267 155 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 27 57 25 35 60 41 41 96 62 158
รวมทั้งหมด 851 455 1,306 906 615 1,521 561 536 1,097 419 385 804 31 32 63 2,768 2,023 4,791