ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 394 27 421 355 40 395 414 55 469 360 39 399 96 96 66 18 84 1,685 179 1,864
การออกแบบ 136 27 163 108 40 148 151 55 206 123 39 162 14 18 32 532 179 711
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 32 27 59 28 40 68 29 55 84 33 39 72 6 18 24 128 179 307
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 55 55 43 43 59 59 43 43 2 2 202 202
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 49 49 37 37 63 63 47 47 6 6 202 202
เทคโนโลยีศิลป์ 64 64 74 74 65 65 67 67 14 14 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 42 42 46 46 48 48 49 49 13 13 198 198
ทล.บ.เซรามิก 22 22 28 28 17 17 18 18 1 1 86 86
ศิลปกรรม 97 97 80 80 96 96 80 80 17 17 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 97 97 80 80 96 96 80 80 17 17 370 370
สถาปัตยกรรม 97 97 93 93 102 102 90 90 96 96 21 21 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 7 7 7
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 31 31 33 33 37 37 32 32 31 31 14 14 178 178
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 66 66 60 60 65 65 58 58 65 65 314 314
รวมทั้งหมด 394 27 421 355 40 395 414 55 469 360 39 399 96 96 66 18 84 1,685 179 1,864