ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 138 138 143 143 31 31 18 18 13 13 343 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 111 111 132 132 12 12 1 1 256 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 61 61 81 81 7 7 149 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 28 24 24 1 1 53 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 22 27 27 4 4 1 1 54 54
สหวิทยาการ 27 27 11 11 19 19 18 18 12 12 87 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 12 12 12 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 27 11 11 19 19 18 18 75 75
รวมทั้งหมด 138 138 143 143 31 31 18 18 13 13 343 343