ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 169 19 188 227 39 266 18 21 39 414 79 493
วิศวกรรมเครื่องกล 56 4 60 86 7 93 11 14 25 153 25 178
ปวส.ช่างยนต์ 21 21 14 14 1 1 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 4 39 59 7 66 10 14 24 104 25 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 64 8 72 74 23 97 3 5 8 141 36 177
ปวส.ไฟฟ้า 27 27 18 18 2 2 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 8 45 56 23 79 1 5 6 94 36 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 49 7 56 67 9 76 4 2 6 120 18 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 13 13 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 36 7 43 54 9 63 4 2 6 94 18 112
รวมทั้งหมด 169 19 188 227 39 266 18 21 39 414 79 493