ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 215 215 230 26 256 228 85 313 157 157 10 10 60 60 900 111 1,011
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 29 29 10 10 2 2 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 20 20 10 10 2 2 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 121 121 121 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 104 26 130 71 38 109 46 46 12 12 269 64 333
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 79 26 105 57 38 95 28 28 8 8 208 64 272
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 12 14 14 18 18 2 2 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 25 53 53 52 37 89 48 48 40 40 218 37 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 25 53 53 52 37 89 48 48 40 40 218 37 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 57 57 71 10 81 34 34 6 6 201 10 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 19 19 18 18 3 3 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 49 49 52 10 62 16 16 3 3 153 10 163
รวมทั้งหมด 215 215 230 26 256 228 85 313 157 157 10 10 60 60 900 111 1,011