ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 343 17 360 442 37 479 239 1 240 196 196 18 18 1,238 38 17 1,293
บริหารธุรกิจ 165 17 182 240 37 277 109 1 110 82 82 12 12 608 38 17 663
ปวส.การจัดการ 31 31 1 1 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 6 6 51 51
บธ.บ.การจัดการ 67 7 74 59 26 85 33 33 29 29 1 1 189 26 7 222
บธ.บ.การตลาด 42 42 29 29 33 33 25 25 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 56 10 66 76 11 87 43 1 44 28 28 4 4 207 12 10 229
บัญชี 116 116 147 147 72 72 67 67 5 5 407 407
ปวส.การบัญชี 33 33 2 2 35 35
บช.บ.การบัญชี 116 116 114 114 72 72 67 67 3 3 372 372
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 58 58 47 47 1 1 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 24 24 24 26 26 15 15 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 38 31 31 32 32 32 32 1 1 134 134
รวมทั้งหมด 343 17 360 442 37 479 239 1 240 196 196 18 18 1,238 38 17 1,293