ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 33 33 19 19 13 13 6 6 101 101
การออกแบบ 30 30 33 33 19 19 13 13 6 6 101 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 30 30 33 33 19 19 13 13 6 6 101 101
รวมทั้งหมด 30 30 33 33 19 19 13 13 6 6 101 101