ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 179 206 206 165 165 127 127 11 11 688 688
บริหารธุรกิจ 89 89 103 103 85 85 104 104 10 10 391 391
บธ.บ.การจัดการ 44 44 58 58 51 51 49 49 202 202
บธ.บ.การตลาด 20 20 18 18 5 5 18 18 1 1 62 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 27 27 29 29 37 37 9 9 127 127
บัญชี 77 77 86 86 60 60 4 4 227 227
บช.บ.การบัญชี 77 77 86 86 60 60 4 4 227 227
ศิลปศาสตร์ 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
รวมทั้งหมด 179 179 206 206 165 165 127 127 11 11 688 688