ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 52 52 106 106 71 71 2 2 14 14 245 245
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 20 74 74 71 71 2 2 167 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 26 26 30 30 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 22 22 16 16 39 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 26 26 25 25 2 2 61 61
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 32 32 14 14 78 78
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 14 14 78 78
รวมทั้งหมด 52 52 106 106 71 71 2 2 14 14 245 245