ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 862 285 1,147 820 406 1,226 572 524 1,096 521 476 997 146 123 269 2,921 1,529 285 4,735
บริหารธุรกิจ 578 210 788 499 272 771 372 331 703 306 331 637 79 77 156 1,834 1,011 210 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 30 30 13 13 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 69 44 44 68 68 45 45 14 14 240 240
บธ.บ.การจัดการ 168 33 201 120 60 180 103 114 217 80 121 201 12 6 18 483 301 33 817
บธ.บ.การตลาด 134 117 251 132 118 250 80 106 186 53 91 144 1 27 28 400 342 117 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92 92 65 29 94 51 73 124 56 60 116 1 19 20 265 181 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 115 36 151 108 65 173 70 38 108 72 59 131 36 25 61 401 187 36 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 173 37 210 211 79 290 103 123 226 115 88 203 64 46 110 666 336 37 1,039
ปวส.การบัญชี 34 34 17 17 51 51
บช.บ.การบัญชี 173 37 210 177 79 256 103 123 226 115 88 203 47 46 93 615 336 37 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 96 38 134 110 55 165 97 70 167 100 57 157 3 3 406 182 38 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 70 70 81 31 112 73 36 109 59 57 116 3 3 286 124 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 38 64 29 24 53 24 34 58 41 41 120 58 38 216
รวมทั้งหมด 862 285 1,147 820 406 1,226 572 524 1,096 521 476 997 146 123 269 2,921 1,529 285 4,735