ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 856 117 973 717 299 1,016 524 267 791 424 201 625 62 62 393 274 667 2,976 1,041 117 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 70 70 100 100 73 73 62 62 46 46 453 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46 46 17 17 38 38 38 38 34 34 34 34 207 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 29 29 29 29 6 6 1 1 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 193 193 166 61 227 102 54 156 99 36 135 123 85 208 683 236 919
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 33 33 11 11 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 21 21 30 30 30 30 16 16 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 54 26 80 53 54 107 55 36 91 47 60 107 312 176 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 31 29 60 23 22 45 54 51 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 27 27 19 19 14 14 16 16 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 4 3 7 7 9 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 242 103 345 239 122 361 156 123 279 113 102 215 103 115 218 853 462 103 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 64 98 25 37 62 19 19 78 37 64 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 79 34 113 60 32 92 56 57 113 43 34 77 13 21 34 251 144 34 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 55 28 83 47 43 90 32 34 66 33 50 83 262 155 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 37 37 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 5 68 53 23 76 38 34 72 14 14 168 62 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 5 6 2 2 1 7 8 4 7 5 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 85 33 118 93 37 130 71 30 101 18 11 29 366 111 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 32 31 31 29 29 24 24 5 5 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 54 33 87 64 37 101 47 30 77 13 11 24 245 111 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 220 14 234 157 83 240 73 53 126 68 33 101 103 63 166 621 232 14 867
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 14 14 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 42 14 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 105 53 12 65 47 31 78 47 8 55 64 64 316 51 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 74 74 56 56 26 22 48 21 25 46 24 16 40 201 63 264
รวมทั้งหมด 856 117 973 717 299 1,016 524 267 791 424 201 625 62 62 393 274 667 2,976 1,041 117 4,134