ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 384 384 383 27 410 347 38 385 412 55 467 89 89 97 7 104 1,712 127 1,839
การออกแบบ 142 142 133 27 160 106 38 144 150 55 205 22 7 29 553 127 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 36 36 33 27 60 27 38 65 29 55 84 8 7 15 133 127 260
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 58 58 46 46 37 37 63 63 10 10 214 214
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 42 54 54 42 42 58 58 4 4 200 200
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 71 71 64 64 72 72 64 64 13 13 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 52 52 43 43 45 45 47 47 9 9 196 196
ทล.บ.เซรามิก 19 19 21 21 27 27 17 17 4 4 88 88
ศิลปกรรม 86 86 90 90 76 76 96 96 28 28 376 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 86 86 90 90 76 76 96 96 28 28 376 376
สถาปัตยกรรม 85 85 96 96 93 93 102 102 89 89 34 34 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 19 19 19 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 31 31 33 33 37 37 31 31 15 15 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 50 65 65 60 60 65 65 58 58 298 298
รวมทั้งหมด 384 384 383 27 410 347 38 385 412 55 467 89 89 97 7 104 1,712 127 1,839