ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 510 23 533 478 14 492 187 6 193 125 125 21 1 22 1,321 21 23 1,365
บริหารธุรกิจ 303 8 311 305 9 314 89 4 93 59 59 17 17 773 13 8 794
ปวส.การจัดการ 38 38 45 45 6 6 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 1 1 33 33
ปวส.การตลาด 28 28 12 12 8 8 48 48
บธ.บ.การจัดการ 100 8 108 120 9 129 38 4 42 28 28 1 1 287 13 8 308
บธ.บ.การตลาด 66 66 47 47 25 25 15 15 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60 26 26 16 16 1 1 163 163
บัญชี 165 15 180 136 5 141 48 2 50 27 27 4 1 5 380 8 15 403
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 142 15 157 113 5 118 48 2 50 27 27 2 1 3 332 8 15 355
ศิลปศาสตร์ 42 42 37 37 50 50 39 39 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 31 23 23 31 31 21 21 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 14 14 19 19 18 18 62 62
รวมทั้งหมด 510 23 533 478 14 492 187 6 193 125 125 21 1 22 1,321 21 23 1,365