ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 151 1 152 165 165 103 103 127 127 9 2 11 555 2 1 558
พืชศาสตร์ 39 1 40 74 74 28 28 50 50 2 2 193 1 194
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 15 15 13 13 1 1 42 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 61 61 13 13 37 37 1 1 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 65 65 71 71 65 65 49 49 5 5 255 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 10 10 2 2 23 23
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 33 44 44 50 50 33 33 160 160
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 15 15 16 16 1 1 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 47 47 20 20 10 10 28 28 2 2 4 107 2 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 42 17 17 10 10 24 24 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4 2 6
รวมทั้งหมด 151 1 152 165 165 103 103 127 127 9 2 11 555 2 1 558