ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 37 37 158 19 177 20 23 43 215 42 257
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 53 4 57 13 7 20 74 11 85
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 18 18 1 1 27 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 4 39 4 7 11 39 11 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 63 8 71 16 16 81 24 105
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 26 26 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 8 45 16 16 37 24 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 11 42 7 49 7 7 60 7 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 10 10 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 7 39 7 7 39 7 46
รวมทั้งหมด 37 37 158 19 177 20 23 43 215 42 257