ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 211 211 228 26 254 229 85 314 200 17 217 10 10 108 108 986 128 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 42 42 10 10 2 2 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 33 33 10 10 2 2 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 117 117 117 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 117 117 117 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 102 26 128 71 38 109 57 17 74 34 34 300 81 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 79 26 105 57 38 95 39 17 56 18 18 229 81 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 10 14 14 18 18 13 13 55 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 25 53 53 52 37 89 56 56 55 55 241 37 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 25 53 53 52 37 89 56 56 54 54 240 37 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 57 57 72 10 82 45 45 17 17 224 10 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 20 20 18 18 13 13 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 49 49 52 10 62 27 27 4 4 165 10 175
รวมทั้งหมด 211 211 228 26 254 229 85 314 200 17 217 10 10 108 108 986 128 1,114