ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 341 17 358 442 37 479 251 2 253 196 1 197 33 33 1,263 40 17 1,320
บริหารธุรกิจ 163 17 180 240 37 277 110 2 112 82 1 83 27 27 622 40 17 679
ปวส.การจัดการ 31 31 5 5 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 12 12 57 57
บธ.บ.การจัดการ 67 7 74 59 26 85 33 33 29 29 1 1 189 26 7 222
บธ.บ.การตลาด 42 42 29 29 33 33 25 25 1 1 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 54 10 64 76 11 87 44 2 46 28 1 29 8 8 210 14 10 234
บัญชี 116 116 147 147 83 83 67 67 5 5 418 418
ปวส.การบัญชี 33 33 2 2 35 35
บช.บ.การบัญชี 116 116 114 114 83 83 67 67 3 3 383 383
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 58 58 47 47 1 1 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 24 24 24 26 26 15 15 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 38 31 31 32 32 32 32 1 1 134 134
รวมทั้งหมด 341 17 358 442 37 479 251 2 253 196 1 197 33 33 1,263 40 17 1,320