ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 51 51 41 41 32 8 40 26 26 6 1 7 156 9 165
วิทยาศาสตร์ 20 20 16 16 18 8 26 16 16 6 1 7 76 9 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 1 4 3 1 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 16 16 18 8 26 16 16 3 3 73 8 81
อุตสาหกรรมเกษตร 31 31 25 25 14 14 10 10 80 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 31 31 25 25 14 14 10 10 80 80
รวมทั้งหมด 51 51 41 41 32 8 40 26 26 6 1 7 156 9 165