ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 756 756 683 10 693 388 15 403 257 257 179 22 201 2,263 47 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 106 68 10 78 72 72 36 36 282 10 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 4 10 14 6 6 9 9 45 10 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 37 37 30 30 8 8 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 150 150 148 148 55 55 20 20 28 28 401 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 36 36 10 10 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 72 72 55 55 20 20 12 12 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 237 237 240 240 144 144 81 81 36 36 738 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 23 23 7 7 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 24 24 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 45 45 16 16 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 34 34 45 45 19 19 11 11 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 42 42 17 17 1 1 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 121 121 100 100 63 63 62 62 66 20 86 412 20 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 47 34 34 10 17 27 91 17 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 74 66 66 63 63 62 62 56 3 59 321 3 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 142 142 127 127 54 15 69 58 58 49 2 51 430 17 447
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 21 21 16 16 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 7 7 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 68 68 54 15 69 58 58 26 2 28 274 17 291
รวมทั้งหมด 756 756 683 10 693 388 15 403 257 257 179 22 201 2,263 47 2,310