ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 179 206 206 183 183 160 160 17 17 745 745
บริหารธุรกิจ 89 89 103 103 90 90 104 104 14 14 400 400
บธ.บ.การจัดการ 44 44 58 58 51 51 49 49 2 2 204 204
บธ.บ.การตลาด 20 20 18 18 5 5 18 18 2 2 63 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 27 27 34 34 37 37 10 10 133 133
บัญชี 77 77 86 86 73 73 37 37 2 2 275 275
บช.บ.การบัญชี 77 77 86 86 73 73 37 37 2 2 275 275
ศิลปศาสตร์ 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
รวมทั้งหมด 179 179 206 206 183 183 160 160 17 17 745 745