ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 513 23 536 486 14 500 245 14 259 137 1 138 23 1 24 1,404 30 23 1,457
บริหารธุรกิจ 306 8 314 313 9 322 106 4 110 60 60 17 17 802 13 8 823
ปวส.การจัดการ 38 38 45 45 6 6 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 1 1 33 33
ปวส.การตลาด 28 28 12 12 8 8 48 48
บธ.บ.การจัดการ 103 8 111 128 9 137 55 4 59 29 29 1 1 316 13 8 337
บธ.บ.การตลาด 66 66 47 47 25 25 15 15 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60 26 26 16 16 1 1 163 163
บัญชี 166 15 181 136 5 141 89 10 99 30 1 31 5 1 6 426 17 15 458
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 143 15 158 113 5 118 89 10 99 30 1 31 3 1 4 378 17 15 410
ศิลปศาสตร์ 41 41 37 37 50 50 47 47 1 1 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 30 23 23 31 31 29 29 1 1 114 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 14 14 19 19 18 18 62 62
รวมทั้งหมด 513 23 536 486 14 500 245 14 259 137 1 138 23 1 24 1,404 30 23 1,457