ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 37 37 158 19 177 96 48 144 291 67 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 53 4 57 42 13 55 103 17 120
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 18 18 12 12 38 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 4 39 20 13 33 55 17 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 63 8 71 11 25 36 92 33 125
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 26 26 1 1 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 8 45 10 25 35 47 33 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 11 42 7 49 43 10 53 96 17 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 10 10 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 7 39 43 10 53 75 17 92
รวมทั้งหมด 37 37 158 19 177 96 48 144 291 67 358