ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 733 733 666 9 675 383 15 398 252 252 1 1 176 21 197 2,211 45 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 67 9 76 71 71 36 36 1 1 277 9 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 4 9 13 6 6 9 9 42 9 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 36 36 29 29 8 8 1 1 107 107
วิศวกรรมเครื่องกล 147 147 146 146 53 53 20 20 28 28 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 35 35 10 10 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 72 72 53 53 20 20 12 12 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 227 227 234 234 144 144 81 81 36 36 722 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 19 19 7 7 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 23 23 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 45 45 16 16 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 34 34 45 45 19 19 11 11 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 42 42 17 17 1 1 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 118 97 97 61 61 57 57 63 19 82 396 19 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 34 34 9 16 25 89 16 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 72 63 63 61 61 57 57 54 3 57 307 3 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 139 139 122 122 54 15 69 58 58 49 2 51 422 17 439
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 20 20 16 16 69 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 7 7 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 64 64 54 15 69 58 58 26 2 28 268 17 285
รวมทั้งหมด 733 733 666 9 675 383 15 398 252 252 1 1 176 21 197 2,211 45 2,256