ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 174 174 206 206 183 183 160 160 17 17 740 740
บริหารธุรกิจ 85 85 103 103 90 90 104 104 14 14 396 396
บธ.บ.การจัดการ 44 44 58 58 51 51 49 49 2 2 204 204
บธ.บ.การตลาด 16 16 18 18 5 5 18 18 2 2 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 27 27 34 34 37 37 10 10 133 133
บัญชี 76 76 86 86 73 73 37 37 2 2 274 274
บช.บ.การบัญชี 76 76 86 86 73 73 37 37 2 2 274 274
ศิลปศาสตร์ 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
รวมทั้งหมด 174 174 206 206 183 183 160 160 17 17 740 740