ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 100 100 123 123 99 99 80 80 30 30 432 432
พืชศาสตร์ 71 71 46 46 21 21 6 6 144 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 3 3 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 61 46 46 21 21 2 2 130 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 83 83 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 7 14 14 24 24 18 18 13 13 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 3 3 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 7 14 14 13 13 12 12 13 13 59 59
สัตวศาสตร์และประมง 28 28 22 22 33 33 4 4 87 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 18 18 21 21 2 2 63 63
วท.บ.ประมง 1 1 4 4 12 12 17 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2 2 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 10 10 10 10 7 7 8 8 7 7 42 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 9 9 7 7 8 8 4 4 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 3 3 5 5
รวมทั้งหมด 100 100 123 123 99 99 80 80 30 30 432 432