ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 836 274 1,110 818 397 1,215 632 543 1,175 523 484 1,007 161 135 296 2,970 1,559 274 4,803
บริหารธุรกิจ 563 203 766 498 267 765 394 346 740 308 336 644 86 85 171 1,849 1,034 203 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 29 29 13 13 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 67 67 43 43 68 68 45 45 14 14 237 237
บธ.บ.การจัดการ 164 31 195 123 62 185 102 117 219 81 121 202 15 7 22 485 307 31 823
บธ.บ.การตลาด 132 114 246 132 115 247 80 104 184 54 91 145 3 32 35 401 342 114 857
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 91 91 65 29 94 69 81 150 56 61 117 1 20 21 282 191 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 109 35 144 106 61 167 75 44 119 72 63 135 38 26 64 400 194 35 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 170 37 207 210 77 287 141 127 268 115 91 206 71 49 120 707 344 37 1,088
ปวส.การบัญชี 34 34 20 20 54 54
บช.บ.การบัญชี 170 37 207 176 77 253 141 127 268 115 91 206 51 49 100 653 344 37 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 88 34 122 110 53 163 97 70 167 100 57 157 4 1 5 399 181 34 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 63 81 30 111 73 36 109 59 57 116 4 1 5 280 124 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25 34 59 29 23 52 24 34 58 41 41 119 57 34 210
รวมทั้งหมด 836 274 1,110 818 397 1,215 632 543 1,175 523 484 1,007 161 135 296 2,970 1,559 274 4,803