ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 840 114 954 702 288 990 520 260 780 445 205 650 62 62 485 317 802 3,054 1,070 114 4,238
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 99 99 70 70 100 100 73 73 62 62 56 56 460 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 45 17 17 38 38 38 38 34 34 44 44 216 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 29 29 29 29 6 6 1 1 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 190 190 160 54 214 101 52 153 107 36 143 160 98 258 718 240 958
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 19 19 29 29 30 30 19 19 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 102 53 19 72 53 52 105 63 36 99 65 62 127 336 169 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 31 29 60 29 33 62 60 62 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 26 26 19 19 14 14 18 18 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 6 3 9 9 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 240 100 340 235 120 355 153 119 272 121 106 227 107 124 231 856 469 100 1,425
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 64 98 24 37 61 20 20 78 37 64 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 31 108 58 32 90 56 57 113 46 36 82 13 27 40 250 152 31 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 54 26 80 45 42 87 36 34 70 34 53 87 264 155 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 37 37 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 5 68 52 20 72 39 36 75 16 16 170 61 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 5 6 2 2 1 7 8 4 7 5 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 98 98 83 32 115 93 38 131 76 30 106 22 18 40 372 118 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 31 31 29 29 24 24 5 5 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 52 32 84 64 38 102 52 30 82 17 18 35 252 118 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 213 14 227 154 82 236 73 51 124 68 33 101 140 77 217 648 243 14 905
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 42 14 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 51 11 62 47 31 78 47 8 55 79 79 324 50 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 72 55 55 26 20 46 21 25 46 42 30 72 216 75 291
รวมทั้งหมด 840 114 954 702 288 990 520 260 780 445 205 650 62 62 485 317 802 3,054 1,070 114 4,238