ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 35 156 19 175 97 49 146 288 68 356
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 53 4 57 42 14 56 102 18 120
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 12 12 37 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 4 39 20 14 34 55 18 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 63 8 71 11 25 36 92 33 125
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 26 26 1 1 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 8 45 10 25 35 47 33 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 40 7 47 44 10 54 94 17 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 8 8 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 7 39 44 10 54 76 17 93
รวมทั้งหมด 35 35 156 19 175 97 49 146 288 68 356