ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 208 208 226 26 252 229 85 314 200 17 217 10 10 108 108 981 128 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 42 42 10 10 2 2 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 33 33 10 10 2 2 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 116 116 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 100 26 126 71 38 109 57 17 74 35 35 298 81 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 77 26 103 57 38 95 39 17 56 18 18 226 81 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 10 14 14 18 18 13 13 55 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 4 4 4 4
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 24 53 53 52 37 89 56 56 54 54 239 37 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 24 53 53 52 37 89 56 56 53 53 238 37 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 57 57 72 10 82 45 45 17 17 224 10 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 20 20 18 18 13 13 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 49 49 52 10 62 27 27 4 4 165 10 175
รวมทั้งหมด 208 208 226 26 252 229 85 314 200 17 217 10 10 108 108 981 128 1,109