ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 49 39 39 32 8 40 26 26 6 1 7 152 9 161
วิทยาศาสตร์ 20 20 16 16 18 8 26 16 16 6 1 7 76 9 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 1 4 3 1 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 16 16 18 8 26 16 16 3 3 73 8 81
อุตสาหกรรมเกษตร 29 29 23 23 14 14 10 10 76 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 29 29 23 23 14 14 10 10 76 76
รวมทั้งหมด 49 49 39 39 32 8 40 26 26 6 1 7 152 9 161