ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 130 130 150 150 42 42 47 47 14 14 383 383
บริหารธุรกิจ 119 119 144 144 27 27 34 34 14 14 338 338
ปวส.การจัดการ 14 14 25 25 9 9 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 18 14 14 4 4 36 36
บธ.บ.การจัดการ 48 48 55 55 27 27 34 34 1 1 165 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 39 39 50 50 89 89
ศิลปศาสตร์ 11 11 6 6 15 15 13 13 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 6 6 15 15 13 13 45 45
รวมทั้งหมด 130 130 150 150 42 42 47 47 14 14 383 383