ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 250 250 223 1 224 144 144 138 138 28 1 29 783 2 785
พืชศาสตร์ 60 60 54 54 32 32 49 49 12 12 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 8 8 10 10 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 41 46 46 32 32 49 49 2 2 170 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 11 12 12 15 15 16 16 2 2 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 12 12 15 15 16 16 2 2 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 101 101 104 104 56 56 45 45 6 6 312 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 26 26 14 14 3 3 43 43
ปวส.ประมง 15 15 10 10 3 3 28 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 51 51 66 66 31 31 28 28 176 176
วท.บ.ประมง 9 9 14 14 25 25 17 17 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 75 75 53 1 54 41 41 28 28 8 1 9 205 2 207
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 31 31 20 20 3 3 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 10 10 18 18 18 18 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 31 31 22 22 23 23 10 10 5 5 91 91
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 250 250 223 1 224 144 144 138 138 28 1 29 783 2 785