ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 51 51 106 106 71 71 2 2 20 20 250 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 19 74 74 71 71 2 2 166 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 26 26 30 30 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 22 22 16 16 40 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 26 26 25 25 2 2 59 59
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 32 32 20 20 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 20 20 84 84
รวมทั้งหมด 51 51 106 106 71 71 2 2 20 20 250 250