ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 483 21 504 473 14 487 233 14 247 137 1 138 24 1 25 1,350 30 21 1,401
บริหารธุรกิจ 288 8 296 311 9 320 106 4 110 60 60 17 17 782 13 8 803
ปวส.การจัดการ 35 35 45 45 6 6 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 21 21 1 1 32 32
ปวส.การตลาด 26 26 12 12 8 8 46 46
บธ.บ.การจัดการ 100 8 108 126 9 135 55 4 59 29 29 1 1 311 13 8 332
บธ.บ.การตลาด 62 62 47 47 25 25 15 15 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 55 55 60 60 26 26 16 16 1 1 158 158
บัญชี 160 13 173 127 5 132 77 10 87 30 1 31 6 1 7 400 17 13 430
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 137 13 150 104 5 109 77 10 87 30 1 31 4 1 5 352 17 13 382
ศิลปศาสตร์ 35 35 35 35 50 50 47 47 1 1 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 21 21 31 31 29 29 1 1 108 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 14 14 19 19 18 18 60 60
รวมทั้งหมด 483 21 504 473 14 487 233 14 247 137 1 138 24 1 25 1,350 30 21 1,401