ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 208 208 225 26 251 229 85 314 157 157 10 10 60 60 889 111 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 29 29 10 10 2 2 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 20 20 10 10 2 2 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 116 116 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 100 26 126 71 38 109 46 46 13 13 265 64 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 77 26 103 57 38 95 28 28 8 8 205 64 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 10 14 14 18 18 2 2 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 24 53 53 52 37 89 48 48 39 39 216 37 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 24 53 53 52 37 89 48 48 39 39 216 37 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 56 56 72 10 82 34 34 6 6 201 10 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 20 20 18 18 3 3 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 48 48 52 10 62 16 16 3 3 152 10 162
รวมทั้งหมด 208 208 225 26 251 229 85 314 157 157 10 10 60 60 889 111 1,000